IMR OpenIR
Improving the fatigue strength of 7075 alloy through aging
Leng, L; Zhang, ZJ; Duan, QQ; Zhang, P; Zhang, ZF