IMR OpenIR
Hybrid Solid Polymer Electrolytes with Two-Dimensional Inorganic Nanofillers
Chua, S; Fang, RP; Sun, ZH; Wu, MJ; Gu, Z; Wang, YZ; Hart, JN; Sharma, N3; Li, F1; Wang, DW