IMR OpenIR
Facet Sensitivity of Capping Ligand-Free Ag Crystals in CO2 Electrochemical Reduction to CO
Yang, M; Zhang, JZ; Cao, YY; Wu, MF; Qian, K; Zhang, ZH; Liu, HY; Wang, JG; Chen, W1; Huang, WX