IMR OpenIR
Atomically Dispersed Fe-N-x/C Electrocatalyst Boosts Oxygen Catalysis via a New Metal-Organic Polymer Supramolecule Strategy
Miao, ZP; Wang, XM; Tsai, MC; Jin, QQ; Liang, JS; Ma, F; Wang, TY; Zheng, SJ; Hwang, BJ; Huang, YH; Guo, SJ; Li, Q