IMR OpenIR
3D direct writing of terahertz metamaterials based on TbFeO3 dielectric ceramics
Zeng, XX; Wang, R2; Xi, XQ; Li, B1; Zhou, J1