IMR OpenIR
Materials, processing and reliability of low temperature bonding in 3D chip stacking
Zhang, L; Liu, ZQ; Chen, SW; Wang, YD; Long, WM; Guo, YH; Wang, SQ; Ye, G; Liu, WY