IMR OpenIR
Vapour-liquid-solid growth of monolayer MoS2 nanoribbons
Li, SS; Lin, YC; Zhao, W1,4; Wu, J5; Wang, Z1,6; Hu, ZH; Shen, YD; Tang, DM; Wang, JY; Zhang, Q1; Zhu, H; Chu, LQ; Zhao, WJ; Liu, C9; Sun, ZP; Taniguchi, T2; Osada, M2,12; Chen, W1; Xu, QH; Wee, ATS; Suenaga, K3,13; Ding, F4,14; Eda, G1,8