IMR OpenIR
A new lumbar facet cage to enhance facet joint fusion: an experimental beagle study
Zhou, XS; Zhu, Y; Zhang, X1; Yuan, W; Lu, FT; Tan, YL