IMR OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 1131 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Corrosion fatigue model of austenitic stainless steels used in pressurized water reactor nuclear power plants 期刊论文
JOURNAL OF NUCLEAR MATERIALS, 2020, 卷号: 541
Authors:  Tan, Jibo;  Zhang, Ziyu;  Zheng, Hui;  Wang, Xiang;  Gao, Jun;  Wu, Xinqiang;  Han, En-Hou;  Yang, Shuangliang;  Huang, Pengtao
Favorite  |  
High temperature corrosion of (Er0.25Tm0.25Yb0.25Lu0.25)(2)Si2O7 environmental barrier coating material subjected to water vapor and molten calcium-magnesium-aluminosilicate (CMAS) 期刊论文
CORROSION SCIENCE, 2020, 卷号: 175
Authors:  Sun, Luchao;  Luo, Yixiu;  Tian, Zhilin;  Du, Tiefeng;  Ren, Xiaomin;  Li, Jialin;  Hu, Wanpeng;  Zhang, Jie;  Wang, Jingyang
Favorite  |  
High temperature oxidation and interdiffusion behavior of recoated NiCoCrAlY coating on a nickel-based superalloy 期刊论文
CORROSION SCIENCE, 2020, 卷号: 175
Authors:  Wang, Jinlong;  Ji, Hongyan;  Chen, Minghui;  Bao, Zebin;  Zhu, Shenglong;  Wang, Fuhui
Favorite  |  
Evaluation of pitting corrosion in duplex stainless steel Fe20Cr9Ni for nuclear power application 期刊论文
ACTA MATERIALIA, 2020, 卷号: 197, 页码: 172-183
Authors:  Chen, Yuefeng;  Yang, Bin;  Zhou, Yangtao;  Wu, Yuan;  Zhu, Huihui
Favorite  |  
Corrosion Behavior and Mechanism of Irradiated 304 Nuclear Grade Stainless Steel in High-Temperature Water 期刊论文
ACTA METALLURGICA SINICA-ENGLISH LETTERS, 2020
Authors:  Deng, Ping;  Han, En-Hou;  Peng, Qunjia;  Sun, Chen
Favorite  |  
Microstructure induced galvanic corrosion evolution of SAC305 solder alloys in simulated marine atmosphere 期刊论文
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY, 2020, 卷号: 51, 页码: 40-53
Authors:  Wang, Mingna;  Qiao, Chuang;  Jiang, Xiaolin;  Hao, Long;  Liu, Xiahe
Favorite  |  
Diamond Deposition on Iron and Steel Substrates: A Review 期刊论文
MICROMACHINES, 2020, 卷号: 11, 期号: 8
Authors:  Li, Xiaoju;  He, Lianlon;  Li, Yuanshi;  Yang, Qiaoqin
Favorite  |  
Nicotinic acid derivatives as corrosion inhibitors for mild steel in hydrochloric acid solutions: an experimental and computational chemistry study 期刊论文
JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2020
Authors:  Liu, Xia;  Pan, Xuemei;  Lu, Meiheng;  Sun, Yue;  Wang, Zhengbin;  Zheng, Yugui
Favorite  |  
Effects of Ta on the high temperature oxidation behavior of IN617 alloy in air 期刊论文
CORROSION SCIENCE, 2020, 卷号: 170
Authors:  Gao, Shuang;  He, Bo;  Zhou, Lanzhang;  Hou, Jieshan
Favorite  |  
High-entropy (Y0.2Nd0.2Sm0.2Eu0.2Er0.2)AlO3: A promising thermal/environmental barrier material for oxide/oxide composites 期刊论文
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY, 2020, 卷号: 47, 页码: 45-51
Authors:  Zhaoa, Zifan;  Chen, Heng;  Xiang, Huimin;  Dai, Fu-Zhi;  Wang, Xiaohui;  Xu, Wei;  Sun, Kuang;  Peng, Zhijian;  Zhou, Yanchun
Favorite  |