IMR OpenIR

Browse/Search Results:  1-10 of 358 Help

Selected(0)Clear Items/Page:    Sort:
Improving cyclic oxidation resistance of Ni3Al-based single crystal superalloy with low-diffusion platinum-modified aluminide coating 期刊论文
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY, 2020, 卷号: 54, 页码: 132-143
Authors:  Liu, H.;  Xu, M. M.;  Li, S.;  Bao, Z. B.;  Zhu, S. L.;  Wang, F. H.
Favorite  |  
Probing the performance of structurally controlled platinum-cobalt bimetallic catalysts for selective hydrogenation of cinnamaldehyde 期刊论文
JOURNAL OF CATALYSIS, 2020, 卷号: 388, 页码: 164-170
Authors:  Su, Jinfang;  Shi, Wen;  Liu, Xiaochun;  Zhang, Liyun;  Cheng, Shaobo;  Zhang, Ying;  Botton, Gianluigi A.;  Zhang, Bingsen
Favorite  |  
Finely Controlled Platinum Nanoparticles over ZnO Nanorods for Selective Hydrogenation of 3-Nitrostyrene to 3-Vinylaniline 期刊论文
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL, 2020, 卷号: 26, 期号: 41, 页码: 8990-8996
Authors:  Gao, Tongtong;  Shi, Wen;  Zhang, Ying;  Zhang, Liyun;  Zhang, Bingsen;  Liu, Zhong-Wen
Favorite  |  
Synthesis of Ordered Pt Nanocube Arrays Directed by Block Copolymer Nanotemplate and Their Potential on Ethanol Oxidation Reaction 期刊论文
ANALYTICAL CHEMISTRY, 2020, 卷号: 92, 期号: 12, 页码: 8046-8050
Authors:  Wang, Zhi-da;  Gan, Yuan;  Mai, Yi-lang;  Shi, Yan;  Cao, Shuo;  Lu, Zhuo-xin;  Guo, Chang-qing;  Tan, Hongyi;  Yan, Chang-feng
Favorite  |  
Nanostructured boron-doped diamond electrode for seawater salinity detection 期刊论文
APPLIED SURFACE SCIENCE, 2020, 卷号: 512
Authors:  Shi, Dan;  Huang, Nan;  Liu, Lusheng;  Yang, Bing;  Zhai, Zhaofeng;  Wang, Yibao;  Yuan, Ziyao;  Li, Hong;  Gai, Zhigang;  Jiang, Xin
Favorite  |  
In situ atomic-scale observation of grain size and twin thickness effect limit in twin-structural nanocrystalline platinum 期刊论文
NATURE COMMUNICATIONS, 2020, 卷号: 11, 期号: 1
Authors:  Wang, Lihua;  Du, Kui;  Yang, Chengpeng;  Teng, Jiao;  Fu, Libo;  Guo, Yizhong;  Zhang, Ze;  Han, Xiaodong
Favorite  |  
Oriented attachment induces fivefold twins by forming and decomposing high-energy grain boundaries 期刊论文
SCIENCE, 2020, 卷号: 367, 期号: 6473, 页码: 40-+
Authors:  Song, Miao;  Zhou, Gang;  Lu, Ning;  Lee, Jaewon;  Nakouzi, Elias;  Wang, Hao;  Li, Dongsheng
Favorite  |  
Unsaturated Single Atoms on Monolayer Transition Metal Dichalcogenides for Ultrafast Hydrogen Evolution 期刊论文
ACS NANO, 2020, 卷号: 14, 期号: 1, 页码: 767-776
Authors:  Luo, Yuting;  Zhang, Shuqing;  Pan, Haiyang;  Xiao, Shujie;  Guo, Zenglong;  Tang, Lei;  Khan, Usman;  Ding, Bao-Fu;  Li, Meng;  Cai, Zhengyan;  Zhao, Yue;  Lv, Wei;  Feng, Qingliang;  Zou, Xiaolong;  Lin, Junhao;  Cheng, Hui-Ming;  Liu, Bilu
Favorite  |  
The effect of Pt nanoparticles distribution on the removal of cyanide by TiO2 coated Al-MCM-41 in blue light exposure 期刊论文
ARABIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 2019, 卷号: 12, 期号: 7, 页码: 957-965
Authors:  Kadi, Mohammad W.;  Hameed, A.;  Mohamed, R. M.;  Ismail, Iqbal M. I.;  Alangari, Yaser;  Cheng, Hui-Ming
Favorite  |  
Tin-Assisted Fully Exposed Platinum Clusters Stabilized on Defect-Rich Graphene for Dehydrogenation Reaction 期刊论文
ACS CATALYSIS, 2019, 卷号: 9, 期号: 7, 页码: 5998-6005
Authors:  Zhang, Jiayun;  Deng, Yuchen;  Cai, Xiangbin;  Chen, Yunlei;  Peng, Mi;  Jia, Zhimin;  Jiang, Zheng;  Ren, Pengju;  Yao, Siyu;  Xie, Jinglin;  Xiao, Dequan;  Wen, Xiaodong;  Wang, Ning;  Liu, Hongyang;  Ma, Ding
Favorite  |