IMR OpenIR
Buildup of Sn@CNT nanorods by in-situ thermal plasma and the electronic transport behaviors
Wang, DX; Li, D1; Muhammad, J; Zhou, YL; Zhang, XF; Wang, ZM; Lu, SS; Dong, XL; Zhang, ZD