IMR OpenIR
Phosphor-doped hexagonal boron nitride nanosheets as effective acid-base bifunctional catalysts for one-pot deacetalization-Knoevenagel cascade reactions
Zhao, J; Lin, BN; Zhu, YF; Zhou, YH; Liu, HY