IMR OpenIR
Hydration-induced nano- to micro-scale self-recovery of the tooth enamel of the giant panda
Liu, ZQ; Weng, ZY; Zhai, ZF; Huang, N; Zhang, ZJ; Tan, J; Jiang, CB; Jiao, D; Tan, GQ; Zhang, J3; Jiang, X; Zhang, ZF; Ritchie, RO