IMR OpenIR
A diamond/graphite nanoplatelets electrode for anodic stripping voltammetric trace determination of Zn(II), Cd(II), Pb(II) and Cu(II)
Zhai, ZF; Huang, N; Zhuang, H3; Liu, LS; Yang, B; Wang, C; Gai, ZG; Guo, FX; Li, ZJ; Jiang, X2,3