IMR OpenIR
Multi-wavelength tailoring of a ZnGa2O4 nanosheet phosphor via defect engineering
Yang, WJ; Li, J; Liu, BD; Zhang, XL; Zhang, C1; Niu, PJ; Jiang, X