IMR OpenIR
Atomic arrangement and formation of planar defects in the mu phase of Ni-base single crystal superalloys
Ma, SY; Li, XQ; Zhang, JX; Liu, JD; Li, P; Zhang, YJ; Jin, HX; Zhang, WY; Zhou, YZ; Sun, XF; Zhang, Q2; Chen, YH; Mao, SC