IMR OpenIR
Boron doped g-C3N4 as an effective metal-free solid base catalyst in Knoevenagel condensation
Wei, JR; Shen, WL; Zhao, J; Zhang, CW; Zhou, YH; Liu, HY