IMR OpenIR
Microstructure and mechanical properties of 2060-T8 Al-Li alloy after warm incremental forming
Wang, H2; Gu, YB; Guo, XZ; Wang, H2; Tao, J1; Xu, Y3