IMR OpenIR
Transport properties of doped Bi2Se3 and Bi2Te3 topological insulators and heterostructures
Wang, ZH; Gao, XPA; Zhang, ZD