IMR OpenIR
Evaluating the fatigue cracking risk of surface strengthened 50CrMnMoVNb spring steel with abnormal life time distribution
Wang, DQQ; Wang, Q; Zhu, YK; Zhang, P; Zhang, ZJ; Ren, CX; Li, XW; Zhang, ZF