IMR OpenIR
Investigation on the effect of Nb doping on the oxidation mechanism of Ti3SiC2
Zheng, LL; Hua, QS; Li, XC; Li, MS; Qian, YH; Xu, JJ; Zhang, JM; Zheng, ZM; Dai, ZQ; Zhang, HX; Zhang, TZ