IMR OpenIR
An in situ neutron diffraction study of plastic deformation in Cu46.5Zr46.5Al7 bulk metallic glass composite
Wang, DM; Chen, Y; Mu, J; Zhu, ZW; Zhang, HF; Wang, YD; An, K