IMR OpenIR
Inducing Strong Superconductivity in WTe2 by a Proximity Effect
Huang, C1,2; Narayan, A3; Zhang, EZ; Liu, YW; Yan, X6; Wang, JX; Zhang, C1,2; Wang, WY; Zhou, T7; Yi, CJ; Liu, SS; Ling, JW; Zhang, HQ; Liu, R1,2; Sankar, R10,11; Chou, FC; Wang, YH; Shi, YG; Law, KT; Sanvito, S4,5; Zhou, P6; Han, Z15; Xiu, FX