IMR OpenIR
Electric-field control of magnetism in a few-layered van der Waals ferromagnetic semiconductor
Wang, Z1; Zhang, TY; Ding, M4; Dong, BJ; Li, YX; Chen, ML; Li, XX; Huang, JQ; Wang, HW; Zhao, XT; Li, Y1,2,3; Li, D1; Jia, CK; Sun, LD; Guo, HH; Ye, Y7,8,9; Sun, DM; Chen, YS; Yang, T1; Zhang, J2,3; Ono, SP; Han, Z1; Zhang, ZD