IMR OpenIR
Heteroatoms dual-doped hierarchical porous carbon-selenium composite for durable Li-Se and Na-Se batteries
Zhao, XS; Yin, LC; Zhang, T; Zhang, M; Fang, ZB; Wang, CZ; Wei, YJ; Chen, G2; Zhang, D; Sun, ZH; Li, F1