IMR OpenIR
Corrosion Performance of Nano-ZrO2 Modified Coatings in Hot Mixed Acid Solutions
Xu, WH; Wang, ZY; Han, EH; Wang, S; Liu, Q2