IMR OpenIR
The role of pd hybridization in themetal-insulator transition in NdNiO3 heterostructure
Chen, MJ; Ning, XK; Fu, GS; Guo, S; Wang, LY; Liu, P; Wang, JL; Wang, SF; Liu, W1; Sun, JR; Yu, T4; Zhang, ZD