IMR OpenIR
Preparation of CaO granules using the granulation method
Zhang, Q; Wei, YW; Zhang, T; Han, BQ; Liu, K1; Chen, B1