IMR OpenIR
Revealing the local lattice strains and strengthening mechanisms of Ti alloys
Zou, CX; Li, JS; Wang, WY; Zhang, Y; Tang, B; Wang, H1; Lin, DY; Wang, J1; Kou, HC; Xu, DS